Polityka prywatności - Więcej Miejsca

Specjalne oferty

Kliknij i Zobacz Szczegóły

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO  WIECEJMIEJSCA.PL


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazywanych w ramach niniejszej strony internetowej www.wiecejmiejsca.pl (dalej: Serwis) jest Więcej Miejsca sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czereśniowej 98/133, kod pocztowy: 02-456 Warszawa, KRS 535460, NIP 5223021562, REGON 360345958, kapitał zakładowy w wysokości 77.000,00 zł, Telefon +48 22 122 0234, E-mail: info@wiecejmiejsca.pl.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) poniżej znajdziesz informacje niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rozpatrzenia reklamacji, skargi, wniosku, realizacji usług lub otrzymywania informacji o charakterze marketingowym.
 4. Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, w każdej chwili masz prawo ją cofnąć. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
 5. Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie przetwarzane są w celu:
  a. zawarcia umowy o świadczenie usług na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  b. zawarcia i wykonania zawartej przez Ciebie z nami umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  d. oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, na podstawie Twojej odrębnej wyraźnej i dobrowolnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych(art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  e. oferowania Ci bezpośrednio produktów i usług Naszych oraz firm z nami współpracujących, na podstawie Twojej odrębnej wyraźnej i dobrowolnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych(art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 6. Będziemy przetwarzać następujące Twoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, nazwa firmy, numer NIP, numer telefonu oraz adres e-mail.
 7. Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
  a. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy w celu prawidłowej realizacji Umowy jaką z Nami zawarłeś oraz w celu świadczenia usług prawnych, IT, księgowych, płatniczych, itp.
 8. Jeśli jest to wymagane przez prawo, Administrator ujawni dane osobowe innym podmiotom, głównie publicznym, w tym w odpowiedzi na nakaz sądowy, wezwanie lub inne żądanie lub zapytanie prawne realizowane w ramach sprawowania władzy publicznej i jedynie jeżeli to żądanie oparte jest na właściwej podstawie prawnej.
 9. Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Unii Europejskiej.
 10. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych przez okres obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu, nie dłużej jednak niż do przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w celach:
  a. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
  b. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.
 11. Czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, doktórych zostały zebrane. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane, tj. pozbawiane cech pozwalających na identyfikacje osób fizycznych, których te dane dotyczą.
 12. W przypadku, gdy przekażesz nam swoje dane, a do zawarcia umowy o świadczenie usług nie dojdzie, będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 6 miesięcy.
 13. Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 14. Dane osobowe, które Administrator posiada mogą podlegać profilowaniu, czyli dokonywanej automatycznie przez system informatyczny analizie i prognozie zainteresowania użytkowników usługami na podstawie danych osobowych, pomiarów zachowania oraz informacji uzyskanych ze wszelkich możliwych, legalnych źródeł, na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.
 15. Więcej Miejsca Sp. z o.o. dołoży należytej staranności w celu zabezpieczenia danych Użytkowników. Wszystkie hasła w bazie danych są szyfrowane. Komunikacja pomiędzy użytkownikiem a serwerem jest szyfrowana z wykorzystaniem 256 bitowego certyfikatu SSL.
 16. Nie jest intencją Administratora gromadzenie danych osób korzystających z Serwisu w wieku poniżej 16 lat bez zgody ich rodziców lub opiekuna. Administrator nie może jednak z całą pewnością zweryfikować, czy odwiedzający ukończył już wskazany w zdaniu poprzednim wiek. Jeżeli Użytkownik uważa, że Administrator zgromadził dane dotyczące osoby małoletniej/dziecka bez zgody jej rodzica/opiekuna, prosimy o kontakt w tym zakresie na adres  wskazany w pkt 1 powyżej. Sporne dane zostaną usunięte.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:

 1. dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii,
 2. do sprostowania (poprawiania swoich danych),
 3. do usunięcia danych;
  WAŻNE! Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać abyśmy je usunęli.
 4. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  WAŻNE! Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. do przenoszenia danych,
  WAŻNE! Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Administratorem danych osobowych:

 • pod adresem e-mail: ado@wiecejmiejsca.pl
 • pisemnie, na adres korespondencyjny: Więcej Miejsca Sp. z o.o., ul. Czereśniowej 98/133, kod pocztowy: 02-456 Warszawa

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podczas korzystania ze Serwisu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Administratora Serwisu dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:
  • nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu,
  • adres IP,
  • wersję oprogramowania przeglądarki,
  • system operacyjny komputera,
  • logi systemowe.
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika takie jak:
  • imię i nazwisko lub nazwa firmy,
  • adres zamieszkania,
  • numer PESEL,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu kontaktowego.


POWIADOMIENIA I PLIKI COOKIES

 1. Właściciel Serwisu w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności podczas korzystania ze Serwisu Internetowego oraz w procesie wypełniania formularzy w Serwisie Internetowym może wysyłać Powiadomienia dotyczące dokonywanych przez Użytkownika czynności.
 2. Serwis Internetowy wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Użytkownika. Użytkownik ma prawo odmówić ich przyjęcia lecz może to wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych Usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do Serwisu Internetowego.
 3. Pliki cookies, są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu Internetowego. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Każda przeglądarka w inny sposób pozwala zarządzać ustawieniami cookies. Poniżej Administrator Serwisu przygotował interlinki z odpowiednimi instrukcjami. Wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz:
  a. Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/
  b. Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  c. Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL
  d. Firefox- https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
  e. Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 5. Każdy Użytkownik ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy:  info@wiecejmiejsca.pl.
Wróć do początku

info@wiecejmiejsca.pl
+48 22 122 0234

Jesteśmy do dyspozycji:
poniedziałek – piątek, 10:00-20:30
sobota, 10:00-16:30