Regulamin - Więcej Miejsca

Specjalne oferty

Kliknij i Zobacz Szczegóły

Regulamin

REGULAMIN

Niniejszy regulamin wraz z załącznikami (dalej „Regulamin”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.wiecejmiejsca.pl prowadzonej oraz administrowanej przez Więcej Miejsca sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czereśniowej 98/133 (kod pocztowy: 02-456 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 535460, NIP 5223021562, REGON 360345958  („WIĘCEJ MIEJSCA”).

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa główne cechy świadczenia usługi, w szczególności sposób i termin spełnienia świadczenia, wysokość oraz sposób płatności, sposób odstąpienia od umowy oraz rozwiązania umowy, sposób wnoszenia reklamacji, okres trwania umowy, jak również sposób przetwarzania danych.
 2. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub reklamacje należy kierować pod adres e-mail: info@wiecejmiejsca.pl.
 3. Administratorem danych osobowych wprowadzonych przez klienta do portalu internetowego www.wiecejmiejsca.pl oraz przekazanych Więcej Miejsca w inny sposób, w tym również osobiście, w związku z korzystaniem usług opisanych w niniejszym Regulaminie, jest Więcej Miejsca sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czereśniowej 98/133 (kod pocztowy: 02-456 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 535460, NIP 5223021562, REGON 360345958 („Więcej Miejsca”). Niezbędne informacje na temat zasad związanych z ochroną danych osobowych stosowanych przez Administratora Danych Osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

2. DEFINICJE

 1. Konto – prowadzony przez Więcej Miejsca profil Klienta, za pomocą którego umożliwia się Klientowi zamawianie oraz personalizowanie Usług związanych z magazynowaniem rzeczy i mebli.
 2. Kierowca – zatrudniony przez Więcej Miejsca pracownik lub Partner odpowiedzialny za dostarczenie/odbiór/zwrot Pojemników i innych rzeczy do/od Klienta, przewiezienie ich do Magazynu oraz świadczenie innych usług na rzecz Klienta, w tym usług przeprowadzkowych, transportowych, związanych z wynajmem pojemników.
 3. Magazyn – miejsce, w którym są składowane i przechowywane Przedmioty Klientów;
 4. Obszar działania – Usługa realizowana jest głównie na terenie Warszawy. Więcej Miejsca ma możliwość realizować Usługę poza wyznaczonym Obszarem działania, w tym na terenie całej Polski i w Europie.
 5. Partnerzy – grupa przedsiębiorców współpracujących z Więcej Miejsca, w celu wykonywania Usług.
 6. Pojemnik – wysokiej jakości ekologiczne opakowanie wielokrotnego użytku, wykonane z utwardzanego plastiku, o wymiarach ok 60cm (szerokość) x 40cm (długość) x 40cm (wysokość) i pojemności 75l, dostarczane do Klienta przez Więcej Miejsca, do którego pakowane są rzeczy Klienta.
 7. Portal – oznacza portal prowadzony przez Więcej Miejsca, za pomocą którego Klient ma możliwość składania Zamówień i zapytań dotyczących usług oferowanych przez Więcej Miejsca.
 8. Katalog usług:
  a. Przechowanie – oznacza zlecenie przez Klienta odpłatnego przechowania jego rzeczy przez Więcej Miejsca;
  b. Odbiór rzeczy – odbiór rzeczy od klienta, które będą przechowywane przez Więcej Miejsca;
  c. Zwrot rzeczy – przekazanie z powrotem rzeczy przechowywanych przez Więcej Miejsca Klientowi;
  d. Przeprowadzka / Transport – usługa relokacji rzeczy klienta z jednej lokalizacji do drugiej;
  e. Wynajem pojemników – wynajem pojemników Klientowi do samodzielnego wykorzystania.
 9. Przechowanie Pojemników – opcja przechowywania, w której Klient ponosi określone opłaty jednostkowe za każdy Pojemnik.
 10. Przechowanie na powierzchni – opcja przechowywania m.in. mebli, sprzętu AGD/RTV, kartonów itp., w której Klient ponosi opłatę za określoną powierzchnię, liczoną w metrach kwadratowych.
 11. Przechowywanie w szafach kartonowych – opcja przechowywania, w której Klient może przechowywać wiszące ubrania w wysokich, stojących kartonach z wieszakiem w środku, o wymiarach 50-60cm (szerokość) x 50-60cm (długość) x 110-120cm (wysokość).
 12. Przedmioty – rzeczy niemieszczące się w Pojemnikach, o niestandardowych rozmiarach, które Klient oddaje na Przechowanie (np. meble, sprzęt RTV/AGD, rowery, walizki itd.).
 13. Usługa – każda usługa oferowana przez Więcej Miejsca.
 14. Cykl rozliczeniowy – miesięczny okres przechowywania w magazynie;
 15. Zapytanie – oznacza zlecenie przez Klienta wyceny Więcej Miejsca w zakresie świadczonych usług.
 16. Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta, składane za pośrednictwem Portalu, za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: info@wiecejmiejsca.pl. W oświadczeniu tym Klient zleca Więcej Miejsca wykonanie Usługi opisanej w par. 2 ust. 8.

3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. W ramach świadczonych usług Więcej Miejsca zobowiązuje się do przyjmowania oraz realizowania Zamówień polegających na odbiorze, przechowaniu oraz zwrocie rzeczy Klienta w specjalnie do tego przeznaczonych Pojemnikach, w Szafach Kartonowych lub na określonej powierzchni magazynowej. Więcej Miejsca świadczy także usługi przeprowadzkowe i transportowe oraz oferuje wynajem plastikowych pojemników do samodzielnego wykorzystania.
 2. Usługa świadczona jest na obszarze określonym przez Więcej Miejsca zakresem kodów pocztowych. Usługa może być realizowana także poza wyznaczonym obszarem, po wcześniejszej konsultacji z Więcej Miejsca.
 3. W przypadku usługi magazynowania, rzeczy, które Klient chce oddać na przechowanie, muszą być zaakceptowane przez Więcej Miejsca.
 4. Po przyjeździe do Klienta, a przed faktycznym rozpoczęciem świadczenia usługi odbioru, Więcej Miejsca odbiera od Klienta Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności oraz dokument RODO, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem Klienta.

4. UŻYTKOWNIK

 1. Użytkownik Portalu może przeglądać ofertę Więcej Miejsca bez dokonywania Zamówienia.
 2. Złożenie zamówienia na Usługę przechowywania wymaga rejestracji na Portalu. Dokonując rejestracji Klient oświadcza, że: jego miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się na terenie Polski; ma ukończone 18 lat (w przypadku Klientów będących osobami fizycznymi); jest właścicielem rzeczy, które zamierza przechowywać w magazynie Więcej Miejsca lub których przewiezienie chce zlecić Więcej Miejsca.
 3. W trakcie składania Zamówienia, Klient jest zobowiązany do wypełnienia formularza i podania następujących danych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu zameldowania stałego lub tymczasowego, telefonu kontaktowego oraz adres e-mail (który jednocześnie pełni funkcję loginu) jak również zindywidualizowanego hasła.
 4. Klient będący osobą prawną, podczas rejestracji i składania zamówienia na usługi podaje dane firmy, w tym NIP.
 5. Klient zobowiązuje się do utrzymywania aktualnego profilu online. W przypadku zmiany danych osobowych, w tym adresu do korespondencji, lub adresu email, klient zobowiązuje się niezwłocznie przesłać aktualne dane na adres: info@wiecejmiejsca.pl. Jeśli Klient tego nie zrobi, korespondencja kierowana na dotychczasowe, nieaktualne dane Klienta będzie uznana za doręczoną, również w przypadkach wskazanych w ust. 12.
 6. Konto jest niezbywalne i przeznaczone do indywidualnego korzystania.
 7. Klient nie może posługiwać się Kontami innych użytkowników ani udostępniać swojego Konta oraz podawać danych do logowania innym osobom. Więcej Miejsca nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Klienta hasła osobom trzecim lub jego nieodpowiedniego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich.
 8. Klient powinien niezwłocznie poinformować Więcej Miejsca, jeśli podejrzewa, lub wie, że osoba trzecia może mieć dostęp do jego profilu.
 9. Klient oświadcza, że każda osoba, która ma dostęp do jego profilu, uzyskała na to jego zgodę i jest uprawniona do korzystania z Usług oferowanych przez Więcej Miejsca oraz jego Profilu w imieniu Klienta.
 10. Klient zobowiązuje się do przestrzegania prawa w ramach korzystania z Portalu, jak również do niepodejmowania działań, które mogą w sposób negatywny wpływać na działanie Portalu.
 11. Więcej Miejsca ma prawo do zablokowania Konta Klienta na pewien okres lub ograniczenia dostępu do pewnych usług, jeżeli uzna, że Konto Klienta może być zagrożone, np. poprzez dostęp osób trzecich bez zgody Klienta.
 12. Najemca niebędący konsumentem wyraża zgodę na komunikowanie się z nim:
  a. drogą elektroniczną to jest za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez wysyłanie wiadomości na adres e-mail podany na portalu wiecejmiejsca.pl;
  b. listownie na ostatni adres zamieszkania bądź do korespondencji podany na portalu wiecejmiejsca.pl lub w wiadomości mailowej do Więcej Miejsca;
  c. za pośrednictwem wiadomości SMS/MMS na wskazany na portalu www.wiecejmiejsca.pl nr telefonu.

5. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. W celu realizacji Zamówienia, Klient składa w pierwszej kolejności Zapytanie do Więcej Miejsca. Może to zrobić za pomocą formularza online na stronie www.wiecejmiejsca.pl (klikając na przycisk „ZAMÓW PRZECHOWYWANIE JUŻ DZIŚ” (opcja dostępna dla usługi magazynowania rzeczy), wysyłając zapytanie przez formularz w zakładce Kontakt, telefonicznie albo mailowo na: info@wiecejmiejsca.pl (opcje dostępne dla wszystkich usług oferowanych przez Więcej Miejsca).
 2. Po przekazaniu danych przez Klienta, Więcej Miejsca wysyła na podany przez Klienta e-mail wiadomość zawierającą wstępną wycenę do Zapytania.
 3. W przypadku Zapytania na usługę przechowania składanego drogą mailową albo telefoniczną, po akceptacji oferty Więcej Miejsca, Klient zobowiązany jest uzupełnić formularz online na stronie www.wiecejmiejsca.pl (klikając na przycisk „ZAMÓW PRZECHOWYWANIE JUŻ DZIŚ”), jeśli wcześniej tego nie zrobił. W formularzu Klient podaje dane niezbędne do realizacji usługi i zakłada konto. Konto umożliwia przeglądanie przechowywanego mienia, zamawianie/domawianie Pojemników, zamawianie zwrotu przechowywanych rzeczy.
 4. Po akceptacji przez Klienta oferty otrzymanej drogą mailową, dochodzi do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Klientem a Więcej Miejsca.
 5. Więcej Miejsca może poprosić klienta o wpłacenie zaliczki przed realizacją usługi.
 6. Zawarcie umowy na zamówione usługi jest równoznaczne z zadeklarowaniem obecności Klienta w wybranym miejscu i terminie, w którym będzie realizowana usługa.
 7. W trakcie korzystania z wybranej usługi Klient ma prawo wybrać dodatkową usługę za opłatą zgodną z cennikiem przedstawionym w mailu. W przypadku zamiany rodzaju usługi w trakcie jej wykonywania, opłata jest pobierana zgodnie z cennikiem w zależności od rodzaju świadczonej usługi.
 8. Przed faktycznym rozpoczęciem świadczenia usługi odbioru, Więcej Miejsca odbiera od Klienta Oświadczenie zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu oraz klauzulę RODO.

6. DOSTAWY, ODBIORY

 1. W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi, Więcej Miejsca realizuje Usługę pod adresem wskazanym w trakcie składania pierwszego zamówienia. W przypadku Klientów niebędących konsumentami, Więcej Miejsca realizuje Usługę pod adresem siedziby firmy/podmiotu gospodarczego. Więcej Miejsca może odebrać rzeczy / zwracać od Klienta z innego adresu / pod inny adres, po wcześniejszym ustaleniu z Klientem.
 2. Przed realizacją usługi, Kierowca lub Partner Więcej Miejsca, ma prawo poprosić klienta będącego osobą fizyczną, o wylegitymowanie się dowodem osobistym lub innym dokumentem, w którym będzie możliwa weryfikacja i spisanie numeru PESEL Klienta lub serii i numeru dowodu osobistego – Numer PESEL / seria i numer dowodu osobistego gromadzone są w celu umożliwienia Więcej Miejsca sprawniejszego dochodzenia ewentualnych roszczeń powstałych z wykonania umowy.
 3. W momencie dostarczenia Pojemników do Klienta, Klient może poprosić Kierowcę o pozostawienie mu większej liczby Pojemników niż określił w zamówieniu. Prośba Klienta zostanie spełniona, jeśli pozwolą na to możliwości techniczne.
 4. W przypadku skorzystania przez Klienta z Pojemników, Klient zobowiązany jest do ich spakowania w taki sposób, aby pokrywa każdego Pojemnika zamykała się na płasko. W przypadku niespełnienia tego warunku, Kierowca ma prawo poprosić Klienta o przepakowanie części rzeczy do kolejnego Pojemnika albo ich wypakowanie.
 5. W przypadku przechowania w Pojemnikach, dopuszczalna waga rzeczy włożonych do jednego Pojemnika nie może przekroczyć 26 kg a łącznie z Pojemnikiem nie może przekroczyć 30 kg (waga Pojemnika wynosi ok 4 kg). Jeśli dopuszczalna waga zapakowanego pojemnika zostanie przekroczona, Klient zostanie poproszony o przepakowanie rzeczy do kolejnego Pojemnika).
 6. Pojemniki zostają zamknięte i zabezpieczone przy Kliencie za pomocą plomb o unikalnych numerach. Więcej Miejsca może zostawić plomby klientowi wraz z wcześniejszą dostawą pojemników, do samodzielnego zabezpieczenia.
 7. Klient jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia rzeczy w Pojemniku lub innych rzeczy (np. za pomocą folii bąbelkowej / folii strecz), aby nie stanowiły one zagrożenia dla zdrowia Kierowcy oraz nie powodowały uszkodzeń innych przekazywanych przedmiotów transportowanych do magazynu.
 8. Przed realizacją Zamówienia, Więcej Miejsca może dostarczyć Klientowi materiały zabezpieczające za dodatkową opłatą (informacja na temat kosztów materiałów zostanie Klientowi przekazana przed realizacją usługi).
 9. Kierowca w dniu realizacji Usługi podejmie próbę dwukrotnego skontaktowania się z Klientem telefonicznie. Nieobecność Klienta w dniu realizacji usługi pod ustalonym w zamówieniu  adresem jest podstawą do naliczenia kosztów logistycznych podanych w przesłanej mailem ofercie.
 10. Jeśli w budynku, w którym realizowana jest usługa nie ma windy, Więcej Miejsca zastrzega prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za noszenie po schodach, o której klient zostanie wcześniej poinformowany drogą mailową, bądź rezygnacji z realizacji usługi, bez żadnych konsekwencji dla Więcej Miejsca. Jeśli w budynku, w którym realizowana jest usługa, w dniu realizacji usługi winda przestanie działać, Klient może zostać obciążony dodatkowymi kosztami za noszenie rzeczy po schodach. W takiej sytuacji, jeśli to możliwe, Więcej Miejsca wyśle Klientowi na adres mailowy informację o dodatkowych opłatach a Klient, w przypadku zainteresowania skorzystaniem z usługi, ma obowiązek potwierdzić dodatkowe koszty drogą mailową. W przypadku niedziałającej windy w dniu realizacji usługi, Więcej Miejsca może także zrezygnować z realizacji usługi, bez żadnych konsekwencji dla Więcej Miejsca.
 11. W trakcie realizacji Usługi odbioru na przechowanie, przygotowany jest spis przekazywanych rzeczy. Klient albo osoba upoważniona przez Klienta, potwierdza pisemnie na formularzu Więcej Miejsca wykonanie Usługi, poprzez złożenie czytelnego podpisu (z pełnym imieniem i nazwiskiem). Klient otrzymuje skan formularza zrealizowanej usługi drogą mailową.
 12. W momencie zamawiania online dostawy Pojemników do Klienta, może on wybrać opcję odbioru natychmiastowego, w trakcie której będzie miał 15 minut na spakowanie swoich rzeczy do Pojemników. Drugą opcją jest odbiór spakowanych pojemników w innym terminie, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia ich dostarczenia. Po upływie terminu 7 dni, Więcej Miejsca ma prawo rozpocząć naliczanie opłaty za wynajem Pojemników po cenie podanej w ofercie mailowej do Klienta oraz dostępnej w Cenniku.
 13. Więcej Miejsca dostarcza Klientowi Pojemniki czyste i bez uszkodzeń. Jeśli zdarzy się, że któryś Pojemnik nie będzie spełniał tych warunków, Klient ma prawo poprosić osobę dostarczającą pojemniki o jego wymianę.
 14. W trakcie korzystania z Usług Więcej Miejsca, Klient jest zobowiązany do właściwego używania Pojemników a w momencie zwrotu – zobowiązuje się, że Pojemniki zostaną oddane w liczbie i stanie pozbawionym defektów technicznych (nie uwzględnia to naturalnego zużycia, które następuje na skutek prawidłowego używania pojemników). Zwrot do Więcej Miejsca pojemników w stanie mocno pobrudzonym, wydzielających nieprzyjemny / stęchły zapach, wyklejonych permanentnymi naklejkami, taśmą itp. może skutkować naliczeniem dodatkowej opłaty za czyszczenie, podanej w cenniku usług dodatkowych. W przypadku zgubienia lub zniszczenia pojemnika przez Klienta, Więcej Miejsca może naliczyć klienta dodatkowymi kosztami podanymi w cenniku usług dodatkowych – uszkodzony i opłacony pojemnik może przejść na własność Klienta.
 15. Zabrania się oznaczania pojemników własnymi naklejkami / taśmami, z uwagi na ślady, jakie mogą pozostawić na pojemniku. Klient nie może też przechowywać pojemników na otwartym powietrzu (na zewnątrz mieszkania / domu, balkonie / tarasie), gdyż mogłoby to narazić pojemniki na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych – w przypadku niezastosowania się do tego zalecenia, Więcej Miejsca ma prawo naliczyć klienta dodatkową opłatą z tytułu czyszczenia, podaną w cenniku usług dodatkowych. W przypadku, gdyby pojemnik uległ zniszczeniu, a Klient powoływał się na zwykłe zużycie rzeczy celem uniknięcia dodatkowych opłat, wówczas zasadnym jest żądanie przez Więcej Miejsca dokumentacji fotograficznej oraz pozostałości pojemnika.
 16. W momencie realizacji Usługi przez Więcej Miejsca, Klient jest zobowiązany w miarę możliwości do zapewnienia dostępu / podjazdu pod budynek, w którym będzie realizowana Usługa. W przypadku utrudnionych warunków w dostępie do budynku, Więcej Miejsca ma prawo odmówić realizacji usługi bez żadnych konsekwencji.
 17. W przypadku opcji przechowywania w Pojemnikach, gdy Klient chce zmienić datę realizacji Usługi, zobowiązuje się poinformować drogą elektroniczną lub telefonicznie Więcej Miejsca najpóźniej do godziny 10:00 do dwóch dni roboczych przed terminem realizacji Usługi. W przypadku wyboru przez Klienta opcji Przechowywania na powierzchni m2, Klient zobowiązuje się poinformować Więcej Miejsca o zmianie daty realizacji Usługi drogą elektroniczną lub telefonicznie najpóźniej do godziny 10:00 do trzech dni roboczych przed jej wykonaniem (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy). W przypadku niedochowania wskazanych w niniejszym ustępie terminów, Klient może zostać naliczony dodatkową opłatą w wysokości 30% opłaty logistycznej (transportowej) oszacowanej przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
 18. Jeżeli Klient w dniu realizacji Usługi odstąpi od umowy, Więcej Miejsca ma prawo obciążyć go kosztami, które poniosło w związku z przygotowaniem się do wykonania zamówionej Usługi we wcześniej wybranym kształcie. W przypadku zmiany usługi, opłata będzie liczona jak za wybór nowej usługi, bez uwzględnienia uprzednio poniesionych kosztów.
 19. W przypadku, gdy Klient albo wskazana przez niego osoba kontaktowa nie będzie mogła odebrać pojemników w trakcie zaplanowanej dostawy, albo nie będzie jej pod wskazanym w zamówieniu usługi adresem odbioru pojemników, Więcej Miejsca ma prawo obciążyć Klienta kwotą zgodną z cennikiem opłat umownych za każde rozpoczęte piętnaście (15) minut następujące po pierwszym piętnastominutowym okresie oczekiwania kierowcy na osobę autoryzowaną. Dostawa / odbiór pojemników zostanie zrealizowana w terminie uzgodnionym z Klientem, jednakże Klient zostanie obciążony kwotą za realizację dwóch dostaw.

7. ZWROT PRZECHOWYWANYCH RZECZY DO KLIENTA

 1. Klient zamawia zwrot przechowywanych przedmiotów lub pojemników bezpośrednio na portalu www.wiecejmiejsca.pl, drogą mailową.
 2. Klient ma prawo zamówić zwrot przechowywanych rzeczy i pojemników w dowolnym czasie okresu rozliczeniowego. Jeżeli nie chce ponosić opłat za kolejny okres rozliczeniowy, powinien złożyć zamówienie tak, aby rzeczy były zwrócone przed zakończeniem opłaconego okresu magazynowania.
 3. W przypadku zamówienia zwrotu na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego, Więcej Miejsca nie gwarantuje zwrotu rzeczy w terminie, w którym życzy sobie tego Klient.
 4. Brak zamówienia zwrotu rzeczy w sposób przewidziany w ust. 7 pkt 2 skutkuje automatycznym przedłużeniem okresu świadczenia Usługi na kolejny miesiąc.
 5. W przypadku zwrotu rzeczy w Pojemnikach do Klienta, Klient może je wypakować od razu lub poprosić o ich pozostawienie na kilka dni.
 6. Klient ma maksymalnie 7 dni kalendarzowych na wypakowanie swoich rzeczy z pojemników. Koszty odbioru pojemników w innym terminie, zostaną Klientowi przedstawione w ofercie mailowej lub w przypadku braku możliwości technicznych drogą telefoniczną.
 7. W przypadku uszkodzenia magazynowanych rzeczy bądź mebli zwróconych przez Więcej Miejsca Klientowi, które nie zostały spakowane do pojemników / kartonów, albo w przypadku przeprowadzki, Klient zobowiązuje się poinformować mailowo Więcej Miejsca o uszkodzeniu najpóźniej w ciągu dwóch 24 godzin od daty zwrotu. W przypadku braku informacji od Klienta o zaistniałej szkodzie w wyznaczonym terminie, Więcej Miejsca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia. W przypadku rzeczy spakowanych do pojemników / kartonów, jeśli to Więcej Miejsca było odpowiedzialne za ich spakowanie, klient ma 5 dni roboczych na poinformowanie mailowo Więcej Miejsca o szkodzie – w przeciwnym wypadku, Więcej Miejsca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia. Więcej Miejsca nie ponosi odpowiedzialności za spakowane do pojemników / kartonów rzeczy, jeśli Klient pakował się sam.
 8. W dniu zwrotu Pojemników i pozostałych rzeczy do Klienta, Klient zobowiązuje się być osobiście pod wskazanym do zwrotu adresem bądź upoważnić inną osobę, która go zastąpi i dokona ich odbioru.
 9. W przypadku opcji przechowywania w Pojemnikach, jeśli Klient chce zmienić datę realizacji Usługi, zobowiązuje się poinformować drogą elektroniczną lub telefonicznie Więcej Miejsca najpóźniej do godziny 10:00 do dwóch dni roboczych przed terminem realizacji Usługi. W przypadku wyboru przez Klienta opcji Przechowywania na powierzchni m2, Klient zobowiązuje się poinformować Więcej Miejsca o zmianie daty realizacji Usługi drogą elektroniczną lub telefonicznie najpóźniej do godziny 10:00 do trzech dni roboczych przed jej wykonaniem.
 10. Jeżeli Klient w dniu realizacji Usługi odstąpi od umowy lub będzie chciał jej zmiany, Więcej Miejsca ma prawo obciążyć Klienta kosztami już wykonanej Usługi.
 11. Jeżeli Klient poda miejsce do zwrotu przechowywanych rzeczy poza podstawowym obszarem działania Więcej Miejsca, zostaną naliczone dodatkowe opłaty – Więcej Miejsca poinformuje o nich Klienta przed realizacją Usługi.
 12. Więcej Miejsca ma prawo do odwołania Zwrotu rzeczy do Klienta, jeśli pojawią się okoliczności, które mogą zagrozić zdrowiu bądź życiu Kierowców lub Partnerów Więcej Miejsca (np. wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe).
 13. Więcej Miejsca ma prawo odmówić zwrotu magazynowanych rzeczy Klienta przed pełnym rozliczeniem wszystkich należnych faktur.
 14. W przypadku, gdy Klient albo wskazana przez niego osoba kontaktowa nie będzie mogła odebrać pojemników do zwrotu z magazynu albo nie będzie jej pod wskazanym w zamówieniu usługi adresem zwrotu rzeczy, Więcej Miejsca ma prawo obciążyć Klienta kwotą zgodną z cennikiem opłat umownych za każde rozpoczęte piętnaście (15) minut następujące po pierwszym piętnastominutowym okresie oczekiwania kierowcy na osobę autoryzowaną. Po trzydziestu (30) minutach Więcej Miejsca może wrócić z pojemnikami Klienta do magazynu. Zwrot pojemników zostanie zrealizowany w terminie uzgodnionym z Klientem, jednakże Klient zostanie obciążony kwotą za realizację dwóch dostaw.

8. PRZEDŁUŻANIE OKRESU PRZECHOWYWANIA

 1. Klient ma możliwość przedłużenia okresu przechowywania rzeczy – może to zrobić w każdym momencie trwania umowy.
 2. Płatność za kolejny okres rozliczeniowy powinna być dokonana najpóźniej na 3 dni przed upływem aktualnego okresu przechowywania Przedmiotów Klienta na podstawie faktury wystawionej przez Więcej Miejsca i przesłanej do Klienta.
 3. W przypadku braku płatności za kolejny okres przechowywania, po jego rozpoczęciu, Więcej Miejsca ma prawo rozpocząć naliczanie odsetek karnych za opóźnienie w płatności.

9. PRZECHOWYWANE RZECZY

 1. Rzeczy, których przechowywanie jest zabronione:
  a. broń palna oraz amunicja;
  b. materiały łatwopalne;
  c. materiały wybuchowe;
  d. artykuły spożywcze oraz artykuły szybko psujące się;
  e. jakiekolwiek substancje chemiczne, żrące;
  f. opony;
  g. rośliny, organizmy żywe i martwe;
  h. substancje płynne, materiały zamoczone lub wilgotne, wydzielające zapach;
  i. antyki, kamienie szlachetne, papiery wartościowe, złoto, srebro, biżuteria, środki pieniężne, bony towarowe, papiery wartościowe bądź inne substytuty pieniądza, dokumenty oraz zbiory o charakterze kolekcjonerskim lub archiwalnym, przedmioty o charakterze zabytkowym lub unikatowym albo jakiekolwiek inne przedmioty o wysokiej wartości;
  j. dzieła sztuki – wymienione rzeczy ruchome, ich części lub zespoły: oryginalne dzieła plastyczne, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej; kolekcje składające się na skatalogowane zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych według koncepcji osób, które te kolekcje tworzyły; skatalogowane numizmaty oraz pamiątki historyczne, a zwłaszcza militaria, sztandary, pieczęcie, odznaki, medale i ordery; wytwory techniki, a zwłaszcza urządzenia, środki transportu oraz maszyny i narzędzia świadczące o kulturze materialnej, charakterystyczne dla dawnych i nowych form
  gospodarki, dokumentujące poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego; skatalogowane materiały biblioteczne; wytwory sztuki ludowej i rękodzieła oraz inne obiekty etnograficzne; przedmioty upamiętniające wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji;
  k. towary mogące w jakikolwiek inny sposób zagrozić przedmiotom znajdującym się w magazynie bądź osobom mającym z nimi styczność;
  l. narkotyki;
  m. rzeczy potłuczone, uszkodzone, zdekompletowane;
  n. niezabezpieczone odpowiednio akcesoria kuchenne z ostrymi końcami;
  o. wszelkie inne rzeczy, których posiadanie jest nielegalne.
 2. W przypadku oddania na przechowanie przez Klienta rzeczy zabronionych, Więcej Miejsca nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenia lub utratę.
 3. Więcej Miejsca nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy łatwo tłukące się oddane na przechowanie (takie jak szkło, porcelana, lustra, TV, sprzęt elektroniczny), w sytuacji, gdy odebrane przedmioty zostały spakowane / zabezpieczone przez Klienta a Więcej Miejsca nie było w stanie ocenić prawidłowości co do sposobu zabezpieczenia odbieranych przedmiotów od Klienta.
 4. Więcej Miejsca nie zaleca przechowywania w Pojemnikach wszelkich dokumentów osobowych, takich jak: dowód osobisty, prawo jazdy, akt urodzenia, numery kont bankowych itp., które mogą zostać użyte, aby ukraść czyjąś tożsamość. Więcej Miejsca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zagubienia wszelkich prywatnych dokumentów.
 5. Kierowca ma prawo odmówić przyjęcia na przechowywanie rzeczy Klienta, jeśli stwierdzi, że są one niezgodne z warunkami niniejszego Regulaminu bądź zagrażają bezpieczeństwu osób lub innych przedmiotów transportowanych przez Więcej Miejsca. Nie ma także obowiązku odebrania rzeczy od Klienta, jeżeli są one niewłaściwie spakowane, brudne – może to zrobić po przeczyszczeniu rzeczy przez Klienta. W przypadku konieczności ponownego przyjazdu do Klienta, Więcej Miejsca ma prawo obciążyć Klienta kosztami logistycznymi poniesionymi w związku z podjętą próbą realizacji usługi. Opłata będzie zgodna z minimalną opłatą startową przedstawioną w ofercie przesłanej mailem do klienta.
 6. Więcej Miejsca ma prawo otworzyć w trakcie świadczenia usługi magazynowania, bez zgody Klienta, Pojemnik bądź inną rzecz, którą Klient oddał na przechowanie, jeśli:
  a. zostanie do tego zobligowany przez odpowiednie służby lub organy państwowe takie jak np.: straż pożarna, policja, sąd;
  b. z Pojemnika bądź innego Przedmiotu oddanego na przechowanie wycieka ciecz lub wydobywa się nieprzyjemny zapach lub istnieje uzasadnione podejrzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa pracownika Więcej Miejsca bądź innych przedmiotów transportowanych bądź przechowywanych przez Więcej Miejsca.
 7. Jeśli Klient oddał na przechowanie rzecz, której przechowywanie jest zabronione, ponosi on odpowiedzialność z tytułu wszelkich kosztów bądź strat poniesionych przez Więcej Miejsca.
 8. Więcej Miejsca podejmie niezbędne działania, aby chronić rzeczy Klientów oddane na przechowanie przed powstaniem pleśni, ale nie gwarantuje, że pleśń nie powstanie na nich w sposób naturalny. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient potwierdza i zgadza się, że Więcej Miejsca nie będzie odpowiedzialne za naturalne powstanie pleśni na rzeczach oddanych na przechowanie przez Klienta.
 9. W przypadku wyboru przez Klienta opcji Przechowywania na powierzchni, Klient zgadza się, że Więcej Miejsca jest odpowiedzialne tylko za rzeczy, które zostały sprawdzone i sfotografowane przez Więcej Miejsca. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń względem Więcej Miejsca z tytułu uszkodzenia rzeczy, jeśli Kierowcy lub Partnerzy Więcej Miejsca nie mieli możliwości zweryfikować stanu rzeczy, jakie Klient chce oddać na przechowanie, np. w wyniku samodzielnego zabezpieczenia lub spakowania rzeczy przez Klienta.

10. PŁATNOŚCI

 1. Ceny za przechowanie rzeczy, realizowane usługi przeprowadzkowe, transportowe oraz związane z wynajmem pojemników, są przedstawione Klientowi przed realizacją Usługi drogą mailową.
 2. W przypadku usługi przechowywania, Klient ponosi opłatę za pełny miesiąc okresu magazynowania, nawet jeśli przechowuje swoje rzeczy krócej, chyba że Więcej Miejsca zadecyduje inaczej.
 3. Opłaty za świadczone Usługi regulowane są przez Klientów w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Za pierwszy miesiąc rozliczenie jest proporcjonalne za liczbę dni od dnia odbioru do końca miesiąca.
 4. Płatność za zamówienie jest dokonywana w następujący sposób:
  a. przelewem bankowym;
  b. gotówką (za wcześniejszym potwierdzeniem tej opcji płatności przez Więcej Miejsca).
 5. Opłaty za kolejne miesięczne okresy Przechowywania są płatne miesięcznie z góry przez Klienta, bez konieczności jego wcześniejszego poinformowania o zbliżającym się terminie zapłaty, na podstawie faktury VAT, którą Więcej Miejsca prześle do Klienta drogą mailową. Standardowo termin płatności faktury wynosi 5 dni kalendarzowych, chyba że Więcej Miejsca, w drodze ustaleń z Klientem, postanowi inaczej.
 6. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat z tytułu realizowanych usług, Więcej Miejsca ma prawo naliczyć odsetki, w wysokości dwukrotności stopy procentowej odsetek ustawowych za opóźnienie.
 7. Klient wyraża zgodę na zaliczanie przez Więcej Miejsca wszelkich dokonywanych przez siebie płatności, w pierwszej kolejności na zapłatę odsetek za opóźnienie, a następnie zaległych opłat.
 8. W przypadku braku płatności za Usługi, Więcej Miejsca podejmie próbę nawiązania kontaktu z Klientem drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 9. W przypadku niewłaściwego wykonania umowy przez Klienta, polegającego na opóźnieniu w uregulowaniu opłaty za przechowanie rzeczy bądź inną usługę, które przekracza 10 dni kalendarzowych, Więcej Miejsca wyśle do Klienta elektroniczne wezwanie do zapłaty lub wezwanie w formie pliku .pdf za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta, wyznaczając 5-dniowy termin uregulowania należności (liczony jako 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania na skrzynkę mailową). Klient jest zobowiązany do poniesienia opłaty za przygotowanie i wysłanie elektronicznego wezwania do zapłaty w wysokości określonej w cenniku opłat umownych.
 10. W przypadku usługi magazynowania rzeczy, po drugiej nieuregulowanej w terminie fakturze, której termin przekracza 10 dni kalendarzowych, Klient otrzymuje drugie wezwanie do zapłaty z ostatecznym 5-dniowym terminem płatności do uregulowania wszystkich zobowiązań liczonych od dnia otrzymania wezwania na skrzynkę mailową. W przypadku braku płatności ze strony Klienta, umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu. Dotyczy to zarówno nowych jak i dotychczasowych klientów Więcej Miejsca.
 11. W przypadku automatycznego rozwiązania umowy, Klient ma 5 dni roboczych na zamówienie zwrotu swoich rzeczy, który będzie zrealizowany przez Więcej Miejsca. Jeśli Klient tego nie zrobi i nie ureguluje wcześniej wszystkich zobowiązań (w przypadku usługi zwrotu, estymowana opłata za zwrot powinna zostać uregulowana z góry, przed przystąpieniem do usługi przez Więcej Miejsca), rzeczy Klienta mogą zostać poddane utylizacji, na co Klient wyrażą zgodę. Sprzeciw Klienta jest skuteczny wyłącznie pod warunkiem uregulowania zaległych opłat najpóźniej w momencie wniesienia sprzeciwu. Dotyczy to zarówno nowych jak i dotychczasowych klientów Więcej Miejsca.
 12. Koszty utylizacji pokrywa Klient. Będą one ustalane każdorazowo w oparciu o faktycznie poniesione koszty przez Więcej Miejsca związane z koniecznością powierzenia w/w usługi wyspecjalizowanemu w tym zakresie podmiotowi. Ze zniszczenia przedmiotów sporządza się protokół.
 13. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Więcej Miejsca, Więcej Miejsca ma na podstawie art. 461 Kodeksu Cywilnego prawo do zatrzymania Przedmiotów Klienta, celem zabezpieczenia roszczeń do chwili uregulowania zobowiązań wynikających z zawartej pomiędzy Więcej Miejsca a Klientem Umowy.
 14. W przypadku braku uregulowania zaległości w dodatkowym terminie wyznaczonym wezwaniem do zapłaty, Więcej Miejsca ma prawo do wystąpienia przeciwko Klientowi na drogę postępowania sądowego celem dochodzenia zaległych należności. Może to spowodować naliczenie dodatkowo odsetek, kosztów postępowania sądowego oraz kosztów dochodzenia wierzytelności.
 15. Więcej Miejsca ma prawo do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku złamania postanowień niniejszego Regulaminu.
 16. W przypadku konieczności podjęcia przez Więcej Miejsca działań mających na celu odzyskanie należności od Klienta, Klient ponosi również koszty takich działań, w tym koszty zlecenia wykonania stosownych czynności przez Więcej Miejsca podmiotom zewnętrznym.
 17. W przypadku, gdy umowa została wypowiedziana przez Więcej Miejsca a Klient uregulował wszystkie należności i chce dalej korzystać z usług Więcej Miejsca, Więcej Miejsca może drogą mailową cofnąć oświadczenie o rozwiązaniu umowy, które Klient otrzymał. W przypadku otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta, powinien on wyrazić zgodę, by oświadczenie Więcej Miejsca zostało cofnięte i tym samym umowa była nadal kontynuowana.
 18. Strony postanawiają, że każdy zwrot rzeczy przez Więcej Miejsca do Klienta, z wyjątkiem ich ostatecznego zwrotu (gdzie rzeczy nie wracają już do magazynu a Klient pozostawia je u siebie), będzie uważany za tymczasowy i nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty za przechowywanie takich rzeczy, ponieważ Więcej Miejsca w dalszym ciągu zapewnia przestrzeń dla ich przechowywania (gotowość do świadczenia Usług).
 19. Opłaty za wszelkie usługi podlegać będą corocznej indeksacji, na dzień 1 stycznia każdego roku. Podstawą indeksacji będzie wskaźnik wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych za poprzedni rok publikowany przez GUS. Zważywszy na fakt, że wskaźnik za rok ubiegły publikowany jest na przełomie pierwszego i drugiego kwartału następnego roku, strony ustalają, że do dnia publikacji Klient będzie płacił zgodnie z ubiegłoroczną stawką, jednakże faktura wystawiona po publikacji wskaźnika będzie uwzględniać wzrost cen za wszelkie usługi od pierwszego stycznia danego roku.

11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient wyraża zgodę na wykonanie usługi przed upływem 14-dniowego okresu odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 2. Klient oraz Więcej Miejsca mogą rozwiązać Umowę z 14-dniowym okresem wypowiedzenia.
 3. Klient (będący jednocześnie konsumentem), który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni kalendarzowych od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia dodatkowych kosztów magazynowania rzeczy.
 4. Jeżeli Klient zrezygnuje z Usługi w okresie 14-dniowego okresu odstąpienia,  zobowiązuje się ponieść koszty logistyczne związane z odbiorem / zwrotem rzeczy od / do Klienta, które zostaną mu przedstawione w ofercie mailowej wysłanej przed realizacją usługi.

12. UBEZPIECZENIE

 1. Klient w ramach korzystania z Usługi ma możliwość objęcia bezpłatnie przechowywanego mienia ubezpieczeniem do kwoty 5000 zł brutto, przy czym w przypadku przechowywania w pojemnikach, wartość ubezpieczenia przypadająca na jeden pojemnik wynosi maksymalnie 1000 zł brutto, w tym kumulatywnie do kwoty 5000 zł brutto.
 2. Ubezpieczenie, o którym mowa w pkt. 1 powyżej udostępnione w ramach ogólnego ubezpieczenia Więcej Miejsca jest ubezpieczeniem na wypadek zniszczenia bądź utraty Przedmiotów, jakie Klient oddaje na Przechowanie. Ubezpieczenie to obowiązuje w trakcie transportu do magazynu, przechowywania w magazynie oraz w transporcie celem zwrotu Przedmiotów do Klienta.
 3. Więcej Miejsca nie odpowiada za szkody w rzeczach Klienta, jeśli rzeczy były przez Klienta nieodpowiednio zabezpieczone, źle przygotowane lub spakowane na czas przewiezienia do magazynu i na czas przechowywania.
 4. Jeśli wartość przechowywanych rzeczy Klienta przekracza 5000 zł brutto, Klient może skontaktować się z Więcej Miejsca, aby zapytać o możliwość podniesienia ubezpieczenia i opłaty za dodatkowe ubezpieczenie.
 5. W przypadku zaistnienia szkody, Więcej Miejsca rozpatrzy roszczenie wspólnie z firmą ubezpieczeniową. Kwota odszkodowania zostanie wypłacona Klientowi po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe.
 6. W przypadku powstania roszczenia o wypłatę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia, Klient ma obowiązek przekazać Więcej Miejsca niezbędne informację, w tym dowód zakupu uszkodzonego Przedmiotu i koszt zakupu nowego oraz przesłać wymagane dokumenty do firmy ubezpieczeniowej.
 7. Klient powinien przekazać wszelkie informacje najpóźniej w ciągu 14 dni, od momentu, gdy otrzyma stosowne wezwanie od Więcej Miejsca. W przypadku braku uzyskania należnych dokumentów w wyznaczonym terminie, Więcej Miejsca nie będzie w żaden sposób odpowiedzialne za ewentualne uszkodzenia.

13. REKLAMACJE

 1. Użytkownik pragnący zgłosić reklamację powinien to zrobić, przesyłając wiadomość do Więcej Miejsca na adres e-mail: info@wiecejmiejsca.pl.
 2. W reklamacji należy opisać przyczynę reklamacji oraz okoliczności reklamacji oraz wysłać zdjęcia obrazujące szkodę.
 3. Więcej Miejsca ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.

14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Program do przeglądania stron internetowych www Klienta powinien:
  a. być zgodny z Google Chrome 39 lub nowszy, Internet Explorer 10 lub nowszy, Firefox 33 lub nowszy, Opera 26 lub nowszy;
  b. mieć włączoną obsługę JavaScript;
  c. być uruchomiony w rozdzielczości nie mniejszej niż 1366×768 pikseli;
  d. w przypadku niespełnienia warunków dotyczących przeglądarki stron internetowych Więcej Miejsca nie gwarantuje pełnej funkcjonalności Portalu;
 2. Więcej Miejsca dokłada należytej staranności w celu ochrony danych Klienta. Więcej Miejsca nie odpowiada za czasowe ograniczenie dostępności Portalu w celu minimalizacji zagrożenia ze Strony osób działających na szkodę Klienta.
 3. Więcej Miejsca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, w szczególności zaistnieniu aktów terroryzmu, powodzi, zamieszek, strajków, w wyniku uderzenia pioruna, w następstwie działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, rewolucji, niepokojów społecznych, rozruchów, sabotażu itp.
 4. Więcej Miejsca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia rzeczy źle zabezpieczonych przez Klienta; za naturalne zużycie rzeczy w czasie; wady rzeczy; konfiskaty z powodów prawnych.
 5. W przypadku wdania się w spór co do własności ze stroną trzecią odnośnie rzeczy przechowywanych przez Więcej Miejsca lub innych usług realizowanych przez Więcej Miejsca na rzecz Klienta, Klient zwalnia niniejszym Więcej Miejsca z wszelkiej odpowiedzialności, jak również zobowiązuje się do niepodawania do publicznej wiadomości informacji dotyczących Więcej Miejsca jako strony sporu. Klient zobowiązuje się również do dołożenia wszelkich starań w celu zwolnienia od odpowiedzialności Więcej Miejsca z wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z przechowywaniem rzeczy przez Więcej Miejsca lub realizowaniem innych usług przez Więcej Miejsca.

15. PRAWA AUTORSKIE

 1. Treść niniejszego Regulaminu pozostaje własnością Więcej Miejsca. Jego kopiowanie dla jakichkolwiek celów (poza zachowaniem kopii na użytek własny) lub jakiekolwiek wykorzystanie komercyjne jest zabronione i wymaga pisemnej zgody Więcej Miejsca.
 2. Portal Internetowy oraz wszelkie materiały opublikowane na łamach Portalu Internetowego są własnością Więcej Miejsca. Układ treści zawarty na Stronie Internetowej Portalu Internetowego jak i jej poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.
 3. Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na Portalu Internetowym podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
 4. Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Portalu Internetowym Klienci nie nabywają żadnych praw, jak również nie uzyskują licencji do tych treści.

16. ZMIANY REGULAMINU

 1. Więcej Miejsca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu;
 2. Więcej Miejsca poinformuje Klienta o zmianach Regulaminu poprzez przesłanie informacji o tych zmianach na adres email podany przez Klienta w trakcie zamawiania usługi.
 3. Więcej Miejsca umieszcza nowy tekst Regulaminu na portalu Więcej Miejsca, który jest ogólnie dostępny dla wszystkich użytkowników i Klientów Więcej Miejsca.
 4. Zmiana Regulaminu wiąże Klienta, jeśli w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wysłania informacji o zmianach w sposób wskazany wyżej, nie złoży on oświadczenia o wypowiedzeniu umowy co będzie jednoznaczne z odmową przyjęcia zmian.
 5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4 Klient może składać drogą elektroniczną poprzez wysyłkę wiadomości email na adres info@wiecejmiejsca.pl lub drogą pocztową na adres Więcej Miejsca, podany na stronie w zakładce: Kontakt.
 6. Brak złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w związku ze zmianami w Regulaminie jest jednoznaczny z chęcią kontynuowania jej na warunkach określonych przez zmieniony Regulamin.
 7. W przypadku osób, które nie złożyły jeszcze zamówienia na Usługę, zmiany Regulaminu są ważne ze skutkiem natychmiastowym.
 8. W przypadku Klientów korzystających z usług Więcej Miejsca, informacja o zmianach w Regulaminie zostanie do nich wysłana na adres e-mail, podany na portalu Więcej Miejsca w trakcie składania zamówienia na usługi Więcej Miejsca.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla wykonania Umowy, jak również sporów zaistniałych pomiędzy Więcej Miejsca oraz Klientem jest prawo polskie.
 2. Klient, będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposób rozwiązywania sporów można zapoznać się na stronie www.uokik.gov.pl.
 3. Sądem właściwym dla sporów wynikłych z zawartej Umowy pozostaje Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania (siedziby) Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) oraz kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, z którym można zapoznać się za pośrednictwem strony www.uokik.gov.pl.się za pośrednictwem strony www.uokik.gov.pl.
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 6. Załączniki:
 • Przykładowa treść oświadczenia o chęci odstąpienia od umowy;
 • Cennik opłat umownych;
 • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności

 

……………………………………………………………………………………………………………………..

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1

Przykładowa treść oświadczenia o chęci odstąpienia od umowy (w przypadku braku akceptacji zmiany regulaminu lub przed upływem 14-dniowego terminu od dnia zawarcia umowy):

 • Adresat [w tym miejscu Klient powinien wpisać Imię nazwisko, pełny adres pocztowy numer telefonu i adres e-mail]
 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usług polegającej na udostępnieniu do korzystania z usługi oferowanej przez Więcej Miejsca Sp. z o. o.
 • Data zawarcia umowy(*)Imię i nazwisko konsumenta(-ów)Podpis konsumenta(-ów)

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

Załącznik nr 2

CENNIK OPŁAT UMOWNYCH (podane ceny brutto, zawierają podatek VAT 23%):

Noszenie pojemników / rzeczy po schodach:

 • 3 zł / Pojemnik / Przedmiot – wnoszenie / znoszenie pełnego Pojemnika (bądź do 3 pustych pojemników) / Przedmiotu (który może samodzielnie wnieść jedna osoba) po schodach (liczone od 1. piętra) / każde piętro
 • 20 zł / znoszenie rzeczy przez dwóch pracowników Więcej Miejsca / piętro (liczone od 1. piętra)


Noszenie gabarytów (rzeczy o wadze powyżej 70kg):

 • Od 250 zł – noszenie rzeczy o wadze powyżej 70kg (niezależnie od tego, czy jest winda czy jej nie ma)

Pojemniki:

 • 1 zł – koszt wynajmu jednego pojemnika / dzień (minimalna opłata za wynajem 7-dniowy i 10 pojemników)
 • 3 zł – koszt czyszczenia jednego pojemnika przed dostawą do klienta
 • 150 zł – opłata za zniszczenie / uszkodzenie techniczne pojemnika, które uniemożliwia jego dalsze wykorzystanie lub utratę pojemnika (w przypadku zgłoszenia zniszczenia pojemników, Więcej Miejsca może domagać się dokumentacji fotograficznej oraz pozostałości pojemnika)
 • 19 zł – przekroczenie dopuszczalnej wagi 30 kg, które można przechowywać w pojemniku (wliczając wagę pojemnika – 4kg)
 • 2 zł / każdy Pojemnik / każdy dzień – przetrzymanie Pojemnika przez Klienta powyżej 7 dni kalendarzowych przy zwrocie Pojemników do Klienta albo przekazaniu pojemników klientowi do spakowania rzeczy, o ile wcześniejszy odbiór pojemników nie leży po stronie Więcej Miejsca;
 • 10 zł / każdy pojemnik – zwrócenie przez Klienta pojemnika pobrudzonego materiałami remontowymi / mocno zakurzonego / wydzielającego nieprzyjemny zapach;

Inne:

 • 6 zł / każdą godzinę – opłata postojowa w miejscu płatnego parkowania;
 • 50 zł – przygotowanie i wysyłka elektronicznego wezwania do zapłaty do klienta;
 • 30 zł – koszt utylizacji rzeczy z jednego pojemnika / kartonu;
 • 60 zł – koszt utylizacji rzeczy z jednej szafy kartonowej;
 • 150 zł – koszt utylizacji rzeczy za każdy 1m3 rzeczy przechowywanych na powierzchni;
 • 65 zł – opłata za każde rozpoczęte piętnaście (15) minut następujące po pierwszym piętnastominutowym okresie oczekiwania kierowcy na osobę autoryzowaną, w związku zaplanowaną dostawą pojemników do klienta lub odbiorem od niego pojemników

 

……………………………………………………………………………………………………………………..

 

Załącznik nr 3

 

………………………………………….

miejscowość, data

 

OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ I AKCEPTACJI REGULAMINU

 I POLITYKI PRYWATNOŚCI, DOTYCZĄCYCH

ZASAD ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ WIĘCEJ MIEJSCA SP. Z O.O.

 

 

Ja, niżej podpisana/-y

…………………………………………………………………………………………, adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………..……………. posiadająca/-y numer PESEL ………………………………………………………, niniejszym oświadczam, że:

 1. zapoznałam/-em się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnych na stronie www.wiecejmiejsca.pl i akceptuję postanowienia w nich zawarte;
 2. wyrażam zgodę na utylizację moich rzeczy przechowywanych przez Więcej Miejsca
  w przypadku rozwiązania umowy magazynowania rzeczy na skutek złamania zasad Regulaminu na warunkach określonych w Regulaminie;
 3. wyrażam zgodę na poniesienie przeze mnie kosztów utylizacji, o której mowa w pkt. 2 niniejszego oświadczenia;
 4. nie będę żądał/-a zwrotu wartości mienia, z którym postąpiono w sposób określony w pkt. 2;
 5. w przypadku konieczności podjęcia przez Więcej Miejsca działań mających na celu odzyskanie należności związanych z wykonaniem umowy, ponoszę również koszty takich działań, w tym koszty zlecenia wykonania stosownych czynności przez Więcej Miejsca podmiotom zewnętrznym;
 6. wyrażam zgodę na dokonanie weryfikacji w Krajowym Rejestrze Długów.

 

……………………………………………

podpis własnoręczny czytelny

Wróć do początku

info@wiecejmiejsca.pl
+48 22 122 0234

Jesteśmy do dyspozycji:
poniedziałek – piątek, 10:00-20:30
sobota, 10:00-16:30